Cíle delfinoterapie

Delfinoterapie má vždy stejný formát a průběh, ale její obsah je koncipován na míru klienta. Jak cíle, tak následné výsledky, jsou proto různorodé a individuální. Zde je krátký výčet typických cílů animoterapie – a tedy i delfinoterapie. Vnímejte je, prosím, jako určitou paletu, ze které něco se Vás bude týkat a něco třeba vůbec. Je dobré z této palety vybrat několik priorit, podle kterých bude delfinoterapeut směřovat komunikaci s klientem a rozsah aktivit.

Samoléčící procesy, které delfinoterapie spustí, mohou často vyřešit i zcela odlišné problémy, které jste je nepovažovali za klíčové. Tedy například můžete mít jako cíl zlepšení komunikace, ale ve skutečnosti dobré komunikaci brání nízké sebevědomí, které je potřeba adresovat nejdříve. Vaše konkrétní záměry si domluvíte s delfinoterapeutem během přípravy a zbytek necháváme na delfínech. 

Psychosociální cíle

 • Aktivizace a motivace:
  • motivace k léčbě, výuce a nácviku nových schopností
  • zlepšení kognitivních schopností, včetně:
   • vnímání a rozpoznávání
   • učení
   • rozvoj paměti
   • rozumové úvahy a rozhodování
  • rozvoj neverbální komunikace
  • zlepšení verbální komunikace – včetně logopedických cílů (výslovnost, skladba vět, atd.)
  • fyzický prožitek radosti a pozitivní energie, jako základního hybného mechanismu aktivizace a změn (do určité míry i „rozpuštění“ nebo „přepsání“ podvědomé paměti těla z traumat, minimálně vytvoření nových pozitivních vzorců)

 • Soustředění a odpočinek:
  • celkové zklidnění, často i u hyperaktivních pacientů
  • rozvoj přirozeného soustředění
  • orientace na realitu – fungování v „teď a tady“
  • pochopení a nácvik odpočinku
  • relaxace ve stavu alfa (zejména při podpůrných terapiích: alfa lůžko, tibetské mísy, masáže apod.)
  • kvalitnější hlubší spánek

 • Rozšíření emočního spektra:
  • „otevření se“ emocím skrze pozitivní stimuly a nové zážitky
  • prohloubení emocí u „emočně plochých“ pacientů
  • celkové zlepšení nálady
  • usměrňování vzteku / agresivity
  • prohloubení citové vazby na rodinu
  • nácvik „dávání“ formou láskyplného doteku
  • vnímání a zvládání radosti a nadšení („ukočírování“ i silných pozitivních emocí)

 • Rozšíření duchovního spektra (zážitkově, bez intelektualizace):
  • praktický nácvik důvěřování vlastní intuici
  • rozvoj introspekce a vnímání signálů vlastního těla
  • osobní transformace (témata sebepřijetí, přijetí pravdy, odpuštění, změny hodnot, změny světonázoru, nacházení smysluplnosti atd.)
  • prohloubení a rozšíření vnímání (silný pocit vděčnosti, vnímání sounáležitosti a harmonie, získání nadhledu, propojení s přírodou,  pocit osvobození atd.)
  • práce s egem = moje „osobnost“ versus skutečné vnitřní „já“ – delfíny to první nezajímá vůbec 🙂

 • Podpora prosociálního chování:
  • vytvoření „můstku“ mezi klientem a vnějším světem
  • dodání sebejistoty, sebevědomí
  • vytvoření podnětu (důvodu) ke komunikaci s okolím
  • pravidelnost návyků
  • (u autistů) návyk na strukturované chování nebo naopak nácvik adaptability mimo strukturu
  • rozvinutí respektu ke zvířeti a akceptování jeho pravidel a limitů
  • změna představy o sobě samém a nová definice osobních hranic
  • téma kontroly / přijetí přirozené autority
  • vnímání a akceptace společenských pravidel
  • vytváření pocitu sounáležitosti (klient je přijat komunitu, jak je), ale i výjimečnosti (klient plave s delfínem, ostatní ne)

 • Překonávání strachu
  • vystoupení z komfortní zóny
  • ochota otevřít a sdílet traumatické téma
  • adaptace na nové podněty, stimuly, cizí prostředí
  • akceptace cizích osob (včetně osob mluvících cizím jazykem)
  • akceptace lidského doteku / oční kontakt
  • přijetí a zvládání změny

Fyzioterapeutické a smyslové cíle

 • rozvoj hrubé motoriky (hybnost, došlapování na paty, orientace v prostoru)
 • rozvoj jemné motoriky (psaní, kreslení, sebeobsluha)
 • zvýšení kondice
 • sebepoznávání a vnímání těla
 • uvolnění svalstva, zklidnění, příp. snížení frekvence tepu a dechu
 • celková přirozená aktivizace „bez cvičení“
 • silná smyslová stimulace
 • snížení frekvence a/nebo intenzity epileptických záchvatů

Zdroj: animoterapeutická skripta, Michaela Freeman